آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو تیگو 7 باسیستم چری در استان یزد مدل 1399

کد مزایده : 103488
متن مزایده

یک دستگاه خودروی سواری تیگو 7 باسیستم چری و به رنگ سفید و مدل 1399 وساخت شرکت مدیران خودرو و دنده اتوماتیک و با شماره بدنه 1011503 وباشماره موتور 013402 وبا شماره انتظامی  988 ط 59 ایران 54

کارشناسی خودرو

خودروی مذکور در پارکینگ یاس توقیف فیزیکی می باشد و درب جلو چپ فرورفتگی و گلگیر جلو چپ فرورفتگی جزئی و سپر جلو خط کشی ونیاز به نقاشی دارد و گلگیر جلو راست و چپ تعویضی و درب عقب راست خوردگی وگلگیر عقب راست فرورفتگی وچراغ خطر سپر عقب  شکسته وفلاپی سپر عقب شکسته و مونیتور داخل اتاق شکسته ولاستیکها در حدود55 درصد آج دارند وسیستم های فنی خودرو سالم می باشند که خودروی مذکور با توجه به موارد موصوف طبق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 11/900/000/000ریال ارزیابی گردیده

جزئیات مزایده خودرو تیگو 7 باسیستم چری در استان یزد مدل 1399

در روز چهارشنبه مورخ 1403/03/30 ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در  – انتهای خیابان شهید رجایی – مجتمع قضایی شهید صدوقی –  یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت  پنج روز  قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام  حقوقی یک خانواده شعبه 3 یزد حاضر و جهت ملاحظه یک دستگاه خودروی سواری تیگو7  موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد با اخذ شناسه از دادورز محترم اجرای احکام  نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود. شرایط : 1-برنده مزایده  باید 10 در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  10 % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 1/190/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/30 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده دستگاه خودرو جک به رنگ سفید مدل 1394

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 440/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو سمند رنگ نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 23 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان سواری 1600 پلاک 21ج123 ایران54 مدل 81

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان سواری 1600 پلاک 22ج281 ایران 54 مدل 81

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان وانت 1600 پلاک 23ب676 ایران 64 مدل 80

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان وانت 1600 پلاک 23د561 ایران 64 مدل 80

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار