آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو ساینا مدل 1401

کد مزایده : 104459
متن مزایده

یکدستگاه خودروی سواری ساینا مدل 1401 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 74 – 358 ق 43

کارشناسی خودرو

مشخصات درب موتور -گلگیر جلو چپ و گلگیر عقب چپ رنگ شدگی دارد – چراغ خطر عقب راست شکستگی دارد -درب جلو راست و درب عقب چپ ضرب خوردگی جزئی دارد کیلومتر کارکرد خودرو در زمان بازدید    167/200 کیلومتر  می باشد.  طبق مشخصات فوق به مبلغ 335/000/000 تومان  معادل 3/350/000/000 میلیون ریال ارزیابی گردیده است .

جزئیات مزایده خودرو ساینا مدل 1401

در تاریخ   1403/04/12   از ساعت 10  الی 10:30 صبح  در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورا میدان میرزا کوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایین شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به  خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 335/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/30
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/12 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه