آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو: پراید سایپا تیپ 132 رنگ: سفید مدل: 1390

کد مزایده : 103604
متن مزایده

یکدستگاه خودروی سواری پراید سایپا تیپ 132 بشماره انتظامی ایران 35 – 984 ب 76 مدل 1390 برنگ سفید روغنی بشماره موتور 3955587 و شماره شاسی 1422290239158

کارشناسی خودرو

برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری : خودروی فوق ، از ناحیه سپر عقب ، گلگیر عقب چپ و درب عقب راست دارای آثار برخورد بوده و فاقد لاستیک زاپاس بود و لاستیک های آن از زاج هفتاد درصدی برخوردار است . خودروی موصوف بنفع پرونده اجرائی 140200197 در قبال طلب روحیه محمدزاده ایلخچی و حقوق دولتی متعلقه بازداشت و در پارکینگ پرتوی واقع در ورودی خسروشاه از سمت ایلخچی متوقف شده است و خودروی فوق برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری بقیمت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و نتیجه ارزیابی بطرفین پرونده اجرائی ابلاغ شده و ارزیابی فوق الذکر قطعیت یافته است

جزئیات مزایده خودرو: پراید سایپا تیپ 132 رنگ: سفید مدل: 1390

و نظر به تقاضای بستانکار و عدم تادیه بدهی از سوی بدهکار ، خودروی فوق التوصیف از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1403/04/02 در خسروشاه میدان الغدیر بالاتر از دادگاه خسروشاه ، اداره ثبت اسناد و املاک خسروشاه ، از طریق مزایده نقداً به فروش می رسد. طالبین میتوانند با هماهنگی مسئول پارکینگ فوق به رویت خودروی مذکور اقدام نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی فوق الذکر شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبالغ پایه کارشناسی به ‌حساب سپرده ثبت اسنادواملاک خسروشاه و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به‌ حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به‌ حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 150/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/02 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه