آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پژو پارس رنگ: سفید مدل: 1393

کد مزایده : 103605
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی 37-899ب 81

کارشناسی خودرو

مدل 1393رنگ سفید و نوع سوخت بنزین شماره موتور 417353شماره شاسی 850308 تعداد سیلندر چهار تعداد چرخ و محور چهار چرخ عداد درب چهار درب ظرفیت 5 نفر تیپ دستگاه pARSXU 7 اصالت دارد وضعیت خودرو : موتور خاموش می باشد لاستیک ها حدود 30درصد روکش و رادیو پخش دارد بعد از طی مراحل قانونی قابلیت تعویض پلاک دارد . بازدید از خودرو موصوف در پارکینگ امین انتظام با حضور خواهان صورت گرفته است برابر اعلام کارشناس وضعیت بیمه نامعلوم میباشد و اصالت خودرو مورد تایید میباشد و قابلیت شماره گذاری دارد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری که در پارکینگ امین انتظام بازدید بعمل امد در مورخه 1403/01/19با توجه به مراتب فوق خودرو به مبلغ 3/200/000/000ریال ( سیصدوبیست میلیون تومان ) ارزیابی شده است .

جزئیات مزایده خودرو پژو پارس رنگ: سفید مدل: 1393

لذا خودروی فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخه 1403/03/29در ارومیه -پارکینگ امین انتظام واقع در بلوار خاتم الانبیا جنب پل ابوذر از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 3/200/000/000ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 320/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/29 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه