آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده سمند سورن مدل: 1390 با کاربری سواری و رنگ سفید

کد مزایده : 104196
متن مزایده

یک دستگاه سواری سمند سورن به رنگ سفید مدل 1390بشماره انتظامی ایران 17 -93ص752 بشماره موتور 12490275526 شماره شاسی 440722

کارشناسی خودرو

که طبق گزارش مورخ 1403/02/03 کارشناس رسمی دارای ظرفیت 4نفر ،چهار سیلندر چهار چرخ دو محور نوع سوخت بنزین ، پس از سیر مراحل قانونی قابلیت تعویض پلاک دارد ، دارای اصالت می باشد متعلق به آقای بیژن جوان شیونی می باشد وضعیت خودرو : لاستیک ها کارکرده درصد استهلاک بوده خودرو بصورت موتور خاموش در پارکینگ امین انتظام بازدید بعمل آمد از نظر ظاهری سالم دارای ضبط و آینه ها و شیشه ها سالم می باشد و سپر عقب و جلو خط خوردگی دارد وبیمه شخص ثالث دارد قیمت پایه خودرو سواری سمند سورن ((2/300/000/000ریال )) ارزیابی گردیده است .

جزئیات مزایده سمند سورن مدل: 1390 با کاربری سواری و رنگ سفید

لذا خودروی فوق از ساعت 9 الی 12 مورخ یک شنبه مورخ 1403/4/3در پارکینگ امین انتظام ارومیه واقع در کمربندی امین انتظام از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 2/300/000/000ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 230/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/27
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/31 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه