آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پژو، تیپ :ARS XU7PP ، مدل: 1401 ، سفید ، کاربری سواری

کد مزایده : 103598
متن مزایده

یک دستگاه خودرو به مشخصات : سیستم پژو، تیپ :ARS XU7PP دارای کاربری سواری ، مدل 1401به شماره انتظامی 73-111ن72به رنگ سفید -سفید -روغنی

کارشناسی خودرو

، ،دارای چهاردرب ،چهارچرخ وچهارسیلندر و دو محور ،سوخت بنزین، سقف معمولی ،کشور سازنده ایران ،شماره موتور117357125k0شماره شاسیNAANAISEINH425726،ظرفیت 5نفر، خودرو متعلق به آقای حمیدرضا خضری به شماره ملی 2280927616میباشد همچنین خودرو دارای جریمه تا تاریخ 1403/02/10به مبلغ چهارمیلیون ریال می باشد .به گزارش کارشناس رسمی دادگستری ، اتاق بدنه ، داشبورد، برف پاک کن ها ،دیفرانسیل ،شیشه ها ،سپرها وصندلی وتودوزی سالم است ولاستیک ها 90درصد سالم است و در زمان ارزیابی موتور وگیربکس خاموش بوده وخودرو دارای چراغ ها ،کولر ،آینه ها وبخاری بوده

جزئیات مزایده پژو، تیپ :ARS XU7PP ، مدل: 1401 ، سفید ، کاربری سواری

طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ پنج میلیارد وپانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده ازساعت9الی12روز یکشنبه مورخ 1403/04/03درمحل استقرار خودرو درپارکینگ شبانه روزی خودروی بیگی واقع در بلوار امام رضا (ع) شهرستا ن نی ریزاز طریق مزایده به فروش می رسد.ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.مزایده خودرو فوق از مبلغ پنج میلیارد وپانصد میلیون ریال شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا ًفروخته می شود وطالبین می توانند جهت شرکت جلسه در مزایده در تاریخ وزمان تعیین شده در محل فوق الذکر حاضرودر مزایده شرکت نمایند.شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا متقاضی شرکت در مزایده می بایست اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد از قیمت پایه مال مورد مزایده بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. همچنین برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 550/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/03 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده دستگاه خودرو جک به رنگ سفید مدل 1394

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 440/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو سمند رنگ نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 23 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان سواری 1600 پلاک 21ج123 ایران54 مدل 81

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان سواری 1600 پلاک 22ج281 ایران 54 مدل 81

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان وانت 1600 پلاک 23ب676 ایران 64 مدل 80

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان وانت 1600 پلاک 23د561 ایران 64 مدل 80

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار