آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده ال 90 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 90

کد مزایده : 102201
متن مزایده

یک دستگاه خودرو سواری ال 90 به رنگ سفید مدل 90به شماره انتظامی 146ب36ایران 33به شماره موتور D128632 و شماره شاسی D91093545

کارشناسی خودرو

که چراغ عقب سمت چپ و چراغ جلو چپ شکسته و گلگیر عقب چپ و درب جلوچپ و گلگیر جلوچپ و گلگیر عقب راست خوردگی جزئی دارد نیاز به صافکاری و نقاشی دارد،درب عقب چپ خراشیدگی رنگ دارد که نیاز به لیسه گیری و ترمیم رنگ دارد و قسمت بالای درب صندوق عقب از دو نقطه فرورفتگی دارد که نیاز به صافکاری و نقاشی دارد،دارای چهار حلقه لاستیک ایرانی با میزان آج لاستیک ها حدود 40 درصد میباشد . ارزش پایه این دستگاه با توجه به وضعیت موجود مبلغ 3/650/000/000 ریال معادل سیصد و شصت و پنج میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد .

جزئیات مزایده ال 90 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 90

اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1403/03/20ساعت 8 الی 8:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد . مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید .طبق ماده 129 قانون اجرا احکام مدنی در صورتی پرداخت بهای اموال به وعده قرار گیرد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ، از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .ضمناً طالبین می توانند طبق ماده 126 قانون اجرا ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 365/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/20 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو مزدا وانت ، کاربری: سواری ، پلاک: 66 ق 617 ایران 13

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده کوییک ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید – پلاک: 19 ه 433 ایران 10

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو تویوتا هایلوکس پلاک: 89 ج 438 ایران 75 در استان تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا – پلاک: 37 ط 847 ایران 64

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار