آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو ال 90 در استان خوزستان مدل 1391

کد مزایده : 102196
متن مزایده

یک دستگاه سواری ال 90 مشکی به شماره انتظامی 34 ایران 476ط33 مدل 1391

کارشناسی خودرو

، اتاق بر اثر تصادف کاملاً تخریب و باید تعویض شود، لاستیک ها و رینگ ها ، کلیه شیشه ها ، اکسل جلو و عقب ، گیربکس ، جلوبندی ، داشبورد و غیره کاملاً تخریب شده است.وضعیت فنی موتور به نظر سالم است. قیمت پایخ در مقایسه با مدل ها مشابه و بالاتر مبلغ 700/000/000 ریال برآورد می گردد

جزئیات مزایده خودرو ال 90 در استان خوزستان مدل 1391

برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت رااعلام نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب تمرکزوجوه سپرده(بودجه عمومی)واریزومابقی راظرف مدّت یک ماه پرداخت نمایدوپس ازتأیید مزایده توسط دادگاه صادرکننده رأی،تقاضای انتقال مالکیت خودرو رانماید،درصورت عدم تأییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رأی،مبلغ ده درصدپیشنهادی واریزی به خریدارمستردخواهدشد درصورت تأیید،چنانکه  خریدارمابقی وجه مزایده رادرزمان مقرربه حساب سپرده واریزننمایدویااعلام انصراف کند،مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی،به نفع دولت ضبط خواهدگردیدوخریدارحق هیچ گونه اعتراضی رانخواهد داشت.تشریفات مزایده بارعایت مواد113 الی129 قانون اجرای احکام مدنی اجراخواهدشدوبه استناد ماده131قانون اجرای احکام مدنی،درصورت عدم حضورخریدار،طلبکار می توانددرقبال طلب خود  خودرو مورد مزایده راقبول نماید.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 70/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/02 (9 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده وانت پیکان : کاربری: سواری ، مدل: 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 دوگانه سوز – مدل 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز سال 1387 پلاک: 775الف16 در استان خوزستان

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز مدل 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا B2000i – مدل 1387 در استان: خوزستان

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار