آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو تاکسی اریو ، کاربری: سواری ، مدل: 1396

کد مزایده : 102589
متن مزایده

سواری تاکسی اریو مدل 1396 شماره موتورNAS321200H4006749 به شماره شاسی  TNN4G16AH0021376به شماره انتظامی623 ت54 ایران 15  می باشد.

کارشناسی خودرو

ب ) وضعیت وسیله نقلیه  در لحظه بازدید: در لحظه بازدید خودرو مذکور از قسمت های دور تا دور دارای رنگ می باشد .لاستیک 70 در صد می باشد. شیشه جلو ترک دارد.از لحاظ ظاهری وفنی سالم به نظر می رسید.ج) نظریه نهایی:با توجه به موارد مذکور و با در نظر گرفتن جمیع جهات و با احتساب هزینه های بازسازی وکسر آن از کل قیمت ،وبا در نظر گرفتن وضعیت فنی وظاهری، قیمت پایه  خودروی مذکور  در صورت نبود موانع قانونی شماره گذاری ،به مبلغ  سیصد و بیست  میلیون تومان تعیین و ارزیابی می گردد.

جزئیات مزایده خودرو تاکسی اریو ، کاربری: سواری ، مدل: 1396

در تاریخ 1403/03/23 روز چهارشنبه از ساعت 8 الی11صبح از طریق مزایده در سامانه ستاد به نشانی سایت ستاد ایران  بشماره حراج 3003108528000012 بفروش خواهد رسید . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ ومابقی حداکثر ظرف یک ماه فرصت داده میشود . طالبین می توانند ، پنج روز قبل از مزایده از خودرو موصوف در پارکینگ به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند . چنانچه برنده مزایده به هرعنوان انصراف نماید 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمنا طالبین و شرکت کنندگان قبل از شرکت در مزایده شرایط و مشخصات فنی خودرو قید شده در آگهی مزایده را به دقت مطالعه سپس جهت شرکت و خرید به سامانه ستاد مراجعه نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 320/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه