آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سواری وانت پیکان ، مدل 1390 کاربری سواری ، مدل 1390 رنگ سفید

کد مزایده : 101419
متن مزایده

مشخصات خودرو:سیستم پیکان تیپ ایران خودرو کاربری وانت مدل: 1390 رنگ: سفید سوخت بنزین شماره موتور 11490007780 شماره شاسی:188274شماره انتظامی: 83 ب 96 ایران 81

کارشناسی خودرو

شرح بازدید:خودروی مذکور از ناحیه اطاق خودرو ( دارای رنگ شدگی، خط و خش ، پوسیدگی و ضرب دیدگی ) نقاط درب سمت چپ، گلگیر عقب چپ، گلگیر جلو چپ نیاز به تعمیر و صافکاری دارد و شیشه درب چپ ، آینه بغل سمت چپ و چراغ خطر عقب چپ نیاز به تعویض دارد تاریخ اعتبار بیمه 1403/09/27 میباشد هزینه زمان توقف در پارکینگ گندمان تا زمان کارشناسی 26/100/000 ریال میباشد.با توجه به استعلام از صنف نمایشگاه داران شهرستان و کارشناسان قیمت گذاری و کسر هزینه های تعمیر و پارکینگ قیمت خودرو مذکور 1/320/000/000 ریال معادل یک صد و سی و دو میلیون تومان برآورد میگردد.

جزئیات مزایده خودرو سواری وانت پیکان ، مدل 1390 کاربری سواری ، مدل 1390 رنگ سفید

لذا مقرر شد خودروی موصوف در تاریخ 1403/03/09 ساعت 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی گندمان طبق نظریه کارشناس به فروش، مبلغ فروش ازمبلغ پایه شروع و چنانچه کسی مایل به شرکت در مزایده باشد می تواند 5 روز قبل از انجام مزایده از خودرو دیدن نمایند چنانچه کسی مایل به شرکت در مزایده می باشد می بایست قبل از ورود به مزایده 10درصد مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده دادگاه گندمان به شماره ir270100004069012907790864 به شناسه پرداخت دریافتی از واحد حسابداری نزد بانک ملی واریز و با اصل فیش واریزی در جلسه مزایده شرکت و تحویل اجرا نمایند در صورت خرید مال مورد مزایده چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی قیمت فروخته شده اقدام ننماید 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط می گردد و با انجام مزایده افراد و طرفین پرونده می توانند ظرف 7 روز چنانچه به مقررات مزایده اعتراضی دارند به دادگاه شکایت نماید در غیر اینصورت مال فروخته شده به خریدار تحویل می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 132/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/09 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه