آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سواری پراید تیپ جی تی اکس آی به رنگ مشکی مدل 1385

کد مزایده : 102736
متن مزایده

خودرو سواری پراید تیپ جی تی اکس آی به رنگ مشکی مدل 1385 به شماره انتظامی 731 د 56 ایران 25  سوخت بنزینی

کارشناسی خودرو

که خودرو به لحاظ تصادف شدید تقریبا” بصورت اوراق و رده خارج می باشد که  به مبلغ 170/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده

جزئیات مزایده خودرو سواری پراید تیپ جی تی اکس آی به رنگ مشکی مدل 1385

که از طریق مزایده به فروش خواهد  رسید لذا هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید مورد مزایده به وی تعلق خواهد گرفت لازم به ذکر است برنده مزایده باید 10% قیمت پیشنهادی را در صندوق دادگستری تودیع و الباقی آن را ظرف یک ماه بپردازد ، در غیر این صورت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط شده و مراسم مزایده مجدداً برگزار خواهد شد.متقاضیان می توانند ظرف پنج روز تا موعد مزایده ضمن مراجعه به دفتر دادگاه اطلاعات لازم را کسب نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 17/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/29 (5 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه