آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو نیسان ، آبی ، کاربری: سواری

کد مزایده : 102193
متن مزایده

یک دستگاه خودرو نیسان  به شماره انتظامی ایران 32-679 م21  آبی رنگ به شماره شاسی 53953 و شماره موتور 258243

کارشناسی خودرو

به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس منتخب به قیمت 205/000/000 تومان ارزیابی و مقرر گردید

جزئیات

در تاریخ 1403/04/02ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان کوهسرخ از طریق مزایده حضوری به فروش برسد، مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه و نسبت به کم و کیف مال مورد مزایده اطلاعات کسب نمایند ، ضمنا حداقل ده درصد بهای مورد مزایده فی المجلس و مابقی ظرف مدت یک ماه از برنده مزایده وصول خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 205/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/02 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه