سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو: پرايد رنگ: سفید مدل: 1382

کد مزایده : 98285
شهر: نقده
متن مزایده

یک دستگاه خودرو پرايد به شماره 255 د 48 – ايران 27 خودروي مذکور پرايد سفيد رنگ مدل 1382

کارشناسی خودرو

از نظر بدنه تقريباً تمام قطعات بدنه از جمله صندوق عقب درب کاپوت و در ب ها نياز به صافکاري يا تعويض دارند لاستيک ها پنجره فرسوده مي باشد و ظاهراً تجهيزات گاز مايع که به صورت دستي بوده است از خودرو باز شده است و موتور هم روغن سوري داشته و نياز به تعمير دارد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ پانصد میلیون ريال ( 500/000/000 ريال ) ارزیابی و قطعی شده است

جزئیات مزایده خودرو: پرايد رنگ: سفید مدل: 1382

مزایده از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ پایه پانصد میلیون ريال ( 500/000/000 ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد . نکته : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 50/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/27
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/12 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه