سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پرايد مدل 1389 رنگ قهوه ای مسی

کد مزایده : 99097
شهر: دوگنبدان
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل سواری خودروی پرايد قهوه ای مسی به پلاک 49 ایران 535ل 22 به شماره موتور 3846387 شماره شاسی: s14122289219768 مدل 1389 نوع سوخت : بنزین

کارشناسی خودرو

كه طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ 1/000/000/000ريال( یک میلیارد ريال) (معادل یکصد میلیون تومان ) ارزيابي شده، وضعیت فنی : میزان افت زمانی و ضایعاتی : خودروی فوق نسبت به خودروهای صفر کیلومتر مشابه آن 65 درصد تعیین میگردد ،

جزئیات مزایده خودرو پرايد مدل 1389 رنگ قهوه ای مسی

از ساعت 9 الي 12 روز یک شنبه مورخ ( سی ام اردیبهشت يکهزار وچهارصد وسه ) 1403/02/30از طريق مزايده به فروش مي رسد . مزايده از مبلغ 1/000/000/000ريال( یک میلیارد ريال) (معادل یکصد میلیون تومان ) شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعلام گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.

ضمناً میزان خلافی خودرو تا تاریخ 1403/02/12 1/740/000 ریال میباشد.بيمه دارد .

ماده136ـ شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به‌حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به‌حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به‌حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌گردد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 100/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/30 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه