آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید ، مدل 1387 کاربری سواری ، مدل 1387

کد مزایده : 102282
متن مزایده

یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1387 بشماره انتظامی 242 د72 ایران 52

کارشناسی خودرو

و به مبلغ 1/400/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است

جزئیات مزایده خودرو پراید ، مدل 1387 کاربری سواری ، مدل 1387

از طریق مزایده در مورخ 1403/03/29 از ساعت 08:00 الی11:00  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  سایت ستاد ایران و مطابق قوانین و مقررات حاکم بر این سامانه به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . شرکت کنندگان موظفند جهت شرکت در مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را از طریق سامانه مذکور بابت سپرده شرکت در مزایده واریز نمایند . برنده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی – بین طالقانی 16و14 مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.مزایده مطابق مقررات مواد 113 الی 145 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت مقررات حاکم بر سامانه ستاد برگزار خواهد شد .مطابق قانون اجرای احکام ، محکوم علیه حق شرکت در مزایده را ندارد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 140/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/29 (5 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سمند پلاک: 12-636الف14 مدل 86

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا دو کابین سال 89 در استان خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : امروز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • آگهی مزایده کوئیک اسناد رسمی بیرجند

  آگهی مزایده کوئیک اسناد رسمی بیرجند

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سواری پژو 206 به رنگ قهوه ای مدل 1388

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 205/000/000 تومان

 • مزایده خودرو 206 استان: خراسان جنوبی

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 205,000,000 تومان