آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید 132 دوگانه دستی مدل: 1396

کد مزایده : 102275
متن مزایده

یک دستگاه  اتومبیل پراید 132 دوگانه دستی به شماره پلاک 575ص48 ایران42  مدل 1396

کارشناسی خودرو

حسب اعلام نظر کارشناس محترم  خورو نیازمند صافکاری بدون رنگ در بعضی نقاط می باشد سقف خودرو ضرب خوردگی داشته  و لاستیکها حدود 50 درصد می باشد قیمت اتومبیل به مبلغ 1/500/000/000ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردیده

جزئیات مزایده خودرو پراید 132 دوگانه دستی مدل: 1396

اتومبیل مزبور از طریق مزایده در روز چهار شنبه مورخ  1403/04/06 از ساعت 8 الی 11 صبح به فروش برسد  مزایده الکترونیک اموال مزبور با قیمت پایه کارشناسی به شماره حراج فوق  در سامانه تدارکات الکترونیک دولت آغاز خواهد گردید ضمنا  در اجرا ی قانون بودجه 1402 و ماده 129 قانون اجرای احکام اشخاص  می بایست برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت  10درصد بعنوان  تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونک دولت(ستاد)مشخص شده است تسلیم نماید  و برنده مزایده مکلف است الباقی وجه  را ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد.وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت، مال مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد طالبین به خرید نیز می توانند 5 روز قبل از موعد برگزاری مزایده به اجرای احکام  مدنی خواف مراجعه تا اطلاعات کافی در خصوص اموال مورد مزایده  به دست آورند


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 150/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/06 (2 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه