سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پژو تیپ 405GLXI ، رنگ: مشکی ، کاربری: سواری ، سال: 1388

کد مزایده : 98090
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ 405GLXI به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور 12488256617 و شماره شاسي NAAM11CA0AK983677 به شماره انتظامی 396 ه 96 – ايران 35 و مدل 1388

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری خودروی مذکور ازنظر ظاهری فاقد خط و خش بوده و 80 درصد آج لاستیک دارد وموتور روشن و سالم می باشد و خودرو تا تاريخ 1402/09/21 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 31221534/02/000056 نزد شرکت بيمه رازی میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیاردو نهصد میلیون ریال ارزيابي گرديده است.

جزئیات مزایده خودرو پژو تیپ 405GLXI ، رنگ: مشکی ، کاربری: سواری ، سال: 1388

پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن درقبال قسمتی از طلب وحق الاجراي متعلقه به مزایده گذاشته شده است که از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز شنبه مورخه 1403/02/08 مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود . مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریز و فیش مربوطه را تسلیم اداره اجرا نماید. درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زايد بر مبلغ مزايده برعهده خريدار مي باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئين نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت مي باشد. لازم بذکر است چنانچه نسبت به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود بادریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 190/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/20
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/08 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه