آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پژو تیپ ROA در استان آذربایجان شرقی مدل 1387

کد مزایده : 102385
متن مزایده
ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ ROA به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور 11686105242 و شماره شاسی 61700399 به شماره انتظامی 724 و 85 – ایران 15 و مدل 1387

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور از قسمتهای سپر جلو ، چراغهای راهنمای جلو طرفین و آینه بغل راست و شیشه جلو گلگیر جلو چپ و گلگیر عقب چپ و درب عقب چپ تصادفی و از لحاظ موتور نیاز به تعمیر اساسی می باشد و از نظر لاستیک 20 درصد می باشد و خودرو تا تاریخ 1403/02/08 دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره 02/600/2474/000011 نزدشرکت بیمه معلم میباشد

جزئیات مزایده خودرو پژو تیپ ROA در استان آذربایجان شرقی مدل 1387

و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هشتصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن درقبال قسمتی از طلب وحق الاجرای متعلقه به مزایده گذاشته شده است که از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخه 1403/03/23 در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه آهن بطرف دیزل آباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد شده بالا شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. لازم بذکر است چنانچه نسبت به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود بادریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید .

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 80/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه