سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو: پژو 206 آريان – رنگ: سفید مدل: 1390

کد مزایده : 98208
شهر: مراغه
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل پژو 206 آريان مدل 1390 به شماره شهرباني 35-385 ق 78 به رنگ سفيد به شماره شاسي 337441 و شماره موتور 15190000487

کارشناسی خودرو

طبق نظر كارشناس رسمي اطاق سالم داشبورد سالم صندلي و تودروزي سالم موتور سالم و گيربکس سالم و ديفرانسيل سالم لاستيکهاي عقب سالم و لاستيکهاي جلو نياز به تعويض دارد بيمه ندارد پهلوي چپ گلگير عقب رنگ آميزي شده و صندوق عقب خودرو در اثر ضربه فرو رفتگي داشته و رنگ آميزي شده است کارشناس رسمي خودروي فوق الذکر را به مبلغ 2/800/000/000 ريال ارزيابي شده

جزئیات مزایده خودرو: پژو 206 آريان – رنگ: سفید مدل: 1390

خودروي فوق الذکر از ساعت 9 الي 12 مورخ 1403/02/17 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ ارزيابي دوميلياردو هشتصد ميليون ريال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد .

شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبالغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار يا نمايندگان قانوني او در جلسه مزايده مي باشد برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبالغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد ودر صورتيکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب خزانه واريزنکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 280/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/25
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/17 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه