مزایده خودرو

مزایده خودرو پیکان مدل 1390 رنگ سفید

کد مزایده : 96390
متن مزایده

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 140201243

ششدانگ يك دستگاه خودرو ، سیستم : پیکان ، تیپ : 1600i ، کاربری : وانت ، مدل : 1390 ، رنگ : سفید – سفید شیری – روغنی ، شماره شاسی : NAAA36AA3CG277564 ، شماره موتور : 11490102768 ، نوع سوخت : بنزین ، تعداد محور : 2 ، ظرفیت : 750 کیلوگرم ، تعداد چرخ : 4 ، تعداد سیلندر : 4 به شماره انتظامی ایران 33 – 512 ه 66  که طبق گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 140191390014670028 مورخ 1401/10/20 شعبه 855 شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران ، نامبرده در تاریخ 1401/08/29 فوت نموده و به علت عدم پرداخت مهریه به تعداد 124 (یکصد و بیست و چهارده) قطعه سكه طلای یک بهار آزادي طرح جدید موضوع سند ازدواج شماره 1219 مورخ 1393/10/19 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 18 شهریاراستان تهران منجر به صدور اجرائيه و تشکیل پرونده اجرائی به شماره بایگانی 140100174 در واحد اجرای اسناد رسمی شهریار گردیده که نیابتاً جهت وصول تعداد 124 (یکصد و بیست و چهارده ) قطعه سكه طلای یک بهار آزادي طرح جدید به اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران ارسال و پرونده اجرائی تحت شماره بایگانی 140201243 تشکیل و برابر نامه شماره 88001265 مورخ 1402/03/23 واحد اجرای اسناد رسمی شهریار توسط مرکز شماره گذاری پلیس راهورناجا خودروی مذکور بازداشت شده است.

برابر نامه شماره 88001442 مورخ 1402/04/04 واحد اجرای اسناد رسمی شهریار توسط مرکز شماره گذاری پلیس راهورناجا و به موجب قبض پارکینگ به شماره 141225694 در تاریخ 1402/04/06 متوقف گردیده است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 8041 مورخ 1402/06/01 توصیف خودرو عبارت است از اینکه : باطری دشارژ بوده و موتور روشن نشد ، کیلومتر کارکرد آن مشخص نگردید ، سپر عقب و بدنه عقب چپ از پهلو زدگی و خردگی داشت ، بدنه راست آثار خراشیدگی داشت ، اطراف خط و خش داشت ، لاستیک ها خوب بود ، جلو داشبورد و تزئینات خوب بود و ارزش خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/800/000/000 ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال) ارزیابی شده که برابر درخواست بستانکار وارده به شماره 16757 مورخ 1402/11/12 خودروی مذکور فاقد بیمه نامه می باشد و در روز شنبه مورخ 1402/11/28 از ساعت 9 الی 12 در محل سالن مزایده اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران از طریق مزایده بفروش میرسد .

مزایده از مبلغ 1/800/000/000 ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،

مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد . این آگهی پس از تائید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی است . ضمناً خریداران می بایست 48 ساعت اداری قبل از شروع مزایده نسبت به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی از طریق pcpos و 72 ساعت اداری قبل از شروع مزایده نسبت به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی از طریق سیستم بانکی به حساب سپرده ثبت اقدام نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/28
قیمت: 180/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/14
تاریخ پایان مزایده: 1402/11/28
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.