سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو تیبا 2 رنگ خودرو سفید مدل 1399

کد مزایده : 98234
شهر: سلماس
متن مزایده

ششدانگ يك دستگاه خودروی سواری تیبا 2 مدل 1399 بشماره پلاک ایران 37-811ق47

کارشناسی خودرو

خودروی مذکور به رنگ سفید بشماره موتور 159064246 و شاسی شماره 1288716 با سوخت بنزین از نظر وضعیت فنی ، تیپ سایپا ظرفیت 4 نفر ، بیمه نامه تا مورخ 1402/09/30 معتبر می باشد، درب ها بصورت قفل و موتور خاموش می باشد و برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری آج لاستیک حدودا 85 درصد می باشد ، توصیف اجمالی شده است و با شرایط فوق و بدون در نظرگرفتن خلافی،تمامت خودرو به مبلغ دو میلیارد وهشتصد وپنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده است.

جزئیات

در روز یکشنبه مورخه 1403/02/09 ازساعت 9 الی 12 از طريق مزايده حضوری به فروش مي رسد.قیمت خودروی مورد مزايده از مبلغ دو میلیارد وهشتصد وپنجاه میلیون ریال شروع و به بالاترين قيمت پیشنهادی از طرف خریدار، فروخته خواهد شد.شركت درمزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقررمانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ ده درصد مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.كليه هزينه هاي قانوني اعم از هزینه پارکینک و خلافی خودرو و شهرداری ودارائی وغیره به عهده برنده مزايده است و نيم عشراجرائی وحق مزايده نقداً وصول می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 285/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/25
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/09 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه