مزایده خودرو

مزایده دستگاه خودرو سمند رنگ سفید

کد مزایده : 96663
متن مزایده

 

آگهي مزايده اموال منقول پرونده اجرايي کلاسه 9901938

 

به موجب پرونده اجرائي کلاسه فوق يک دستگاه اتومبيل سواري سمند LX مدل1395رنگ سفيد روغني داراي پلاک انتظامي84 د 366ايران 38 به شماره موتور124k0857866وشماره شاسي NAAC91CE9GF092788ميباشد که به استناد سندنکاحيه 3037مورخ 1391/02/21دفترخانه ازدواج 18و کرج درقبال صداقيه بازداشت ،و در مورخ 1402/10/6طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید. وضعيت خودرو : گلگير جلو سمت راست خوردگي دارد درب و گلگير عقب سمت راست خوردگي دارد رکاب سمت راست خوردگي دارد موتور به ظاهر سالم با توجه به اينکه بيش از سه سال خوابيده نياز به سرويس دارد داشبورد سالم گيربکس به ظاهر سالم است صندلي و تودوزي سالم ديفرانسيل به ظاهر سالم تايرها پوسيده بايد هر چهار حلقه تعويض شود نقايص ظاهري از قبيل شيشه ها سالم چراغها سالم است و سپرها نيز سالم است.

مزايده از ساعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 1402/12/1 از مبلغ 2/560/000/000ریال شروع به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود وکليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است ونيم عشروحق مزايده نقداوصول خواهد شد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي غير مترقبه گردد، مزايده روزاداري بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام مي شود.

ضمنا وفق ماده 136آیین نامه اجرا (اصلاحی)شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.

تاريخ انتشار1402/11/14

رئیس اجرای ثبت اسناد ذمه کرج- صمدیان

 


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/23
قیمت: 256/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/23
تاریخ پایان مزایده: 1402/12/1
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.