سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید به رنگ خودرو نقره ای مدل 1381

کد مزایده : 98668
شهر: مرند
متن مزایده

يك دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 35-711ه 21 مدل1381 با سوخت بنزین به رنگ نقره ای متالیک

کارشناسی خودرو

طبق نظریه كارشناس رسمي دادگستری به مبلغ 700/000/000ريال ارزيابي شده

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پراید به رنگ خودرو نقره ای مدل 1381

مزایده روز شنبه مورخه 1403/02/22از ساعت 9صبح الي 12 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 700/000/000 ريال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد ، همچنین برابر ماده 136 آئين نامه اجرا شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 70/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/02
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/22 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه