آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید مدل 1390 رنگ خودرو خاکستری

کد مزایده : 100711
متن مزایده

یک دستگاه اتومبیل سواری پراید مدل1390 با پلاک انتظامی ایران 25 – 641 ب 94 به رنگ خاکستری با شماره شاسی 1412289846940 و شماره موتور 3916021 بصورت دوگانه سوز

کارشناسی خودرو

طبق نظر کارشناس رسمی خودرو از لحاظ بدنه سالم – داشبورد سالم – صندلی وتودوزی سالم – دارای سیستم صوتی وباند میباشد – خودرو سالم بوده ونقایص ظاهری ندارد- بدلیل اینکه سوییچ خودرو در دسترس نبوده وضعیت موتور وگیربکس ارزیابی نگردیده – تایرهای جلو دارای 40 درصد آج و تایرهای عقب دارای 70 درصد آج میباشد – خودروی دارای مبلغ8/170/000 ریال جریمه وخلافی میباشد – بیمه تا تاریخ 1402/12/21 میباشد.- خودرو تصادفی نبوده ومشکل خاصی مشهود نبوده – از نظر فنی ظاهرا ایراد مشخص ندارد – درب عفب راست و گلگیر عقب راست دارای رنگ شدگی میباشد باقی قسمتها فابریک میباشد خودرو طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/280/000/000 ریال ارزیابی شده،

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پراید مدل 1390 رنگ خودرو خاکستری

مزایده از مبلغ 1/280/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نمایندگان قانونی او در جلسه مزایده می باشد برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب خزانه واریزنکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 128/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه