آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو چری تیپ ARRIZO 5-CVT رنگ سفید

کد مزایده : 101462
متن مزایده

یک دستگاه خودروی سواری چری تیپ ARRIZO 5-CVT به رنگ سفید روغنی به شماره موتور MVME4G15BABH004825و شماره شاسی NATFCANH0H1004746 به شماره انتظامی 788 ی 11 – ایران 35 و مدل 1396

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکوراز لحاظ ظاهری ،فنی ،موتوری سالم بنظر می رسد لاستیکها 60 درصد می باشد سپر جلو و عقب خط و خش جزئی دارد گلگیر عقب و درب عقب راست خط و خش جزئی دارد و خودرو تا تاریخ 1403/11/05 دارای بیمه نامه شخص ثالث بشماره 1402/31/4427/4427/3000744 نزدشرکت بیمه نوین میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هفت میلیارد ریال ارزیابی گردیده است

جزئیات مزایده دستگاه خودرو چری تیپ ARRIZO 5-CVT رنگ سفید

و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن درقبال طلب وحق الاجرای متعلقه به مزایده گذاشته شده است که از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 1403/03/20 در محل اداره اجرای اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه آهن بطرف دیزل آباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزایده از مبلغ یاد شده بالا شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود . درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ مزایده برعهده خریدار می باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. لازم بذکر است چنانچه نسبت به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود بادریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 700/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/20 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه