سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده دستگاه موتور سیکلت ساوین تیپ CDI 125 رنگ خودرو سفید مدل 1391

کد مزایده : 98907
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه موتور سیکلت ساوین تیپ CDI 125 به رنگ سفید به شماره موتور NDR125*09180842* و شماره تنه NDR***125B9110107 به شماره انتظامی 89131- ايران 397 و مدل 1391

کارشناسی موتور

کارشناسان رسمي دادگستری موتور سیکلت مذکوربا کیلومتر کارکرده 6154 می باشد باک بنزین رنگ ریختگی دارد چراغ راهنما عقب سمت چپ و راست ندارد باطری از کار افتاده است و تا تاريخ 1403/01/18 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1402/5/1/119/36490/25 نزدشرکت بيمه ایران میباشد و ششدانگ موتورسیکلت با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده دستگاه موتور سیکلت ساوین تیپ CDI 125 رنگ خودرو سفید مدل 1391

مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1403/02/25 در محل اداره اجراي اسناد رسمی واقع در تبریز میدان راه آهن بطرف دیزل آباد روبروی گمرک تبریز طبقه اول اداره ثبت اسناد غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت موتور سیکلت به نشانی فوق الذکر محل توقف موتور سیکلت مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود . درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 27/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/08
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/25 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه