آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دنا EF7 – مدل 1395

کد مزایده : 102722
متن مزایده

– مشخصات خودرو  : سواری دنا EF7 به شماره پلاک 758 ط 57 ایران 15  رنگ سفید  مدل 1395 شماره شاسی 405393

کارشناسی خودرو

2 – وضعیت ظاهری : لاستیک های جلو و عقب دارای 60 درصد آج سالم بوده خط و خش روی درب عقب چپ و دور گلگیر عقب چپ درب عقب راست رویت گردید آثار خراشیدگی روی درب موتور رویت گردید بدلیل خوابیدن باطری خودرو امکان روشن نمودن و بازدید فنی مقدور نگردید علیهذا با در نظر گرفتن رنگ و مدل و وضعیت ظاهری به قیمت 480000000 ریال معادل چهارصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابی می گردد )).

جزئیات مزایده دنا EF7 – مدل 1395

خودرو دنا EF7 متعلق محکوم علیه  توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح داخل هلالین ذیل این آگهی ارزیابی که پس از طی مـراحـل قانونی درتاریخ 1403/03/13 راس ساعت 08:00 الی 11:00 از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی سایت ستاد ایران بفروش خواهد رسید. مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ ومابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده در صد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی وعوارض شهرداری وسایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 480/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/13 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه