آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده سمند تیپ : ال ایکس ، مدل: 1387 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

کد مزایده : 102075
متن مزایده

شماره انتظامی :71-853ب34 نوع : سواری    سیستم : سمند تیپ : ال ایکسرنگ: سفید-روغنی مدل :1387            شماره موتو ر :    12487146959  شماره شاسی : NAAC91CC09F168998

کارشناسی خودرو

ب:اصالت خودرو*خودروبااسنادومدارک مسلم الصدوربدوشماره گذاری تطبیق داردواصالت ارکان اصلی مدلول ماده 21آیین نامه راهنمایی ورانندگی شامل (اطاق ،شاسی، موتورورنگ)موردتاییدمی باشد  .ج: وضعیت ظاهری وکیفی درزمان بازدیدونقاط خسارت دیده:

*موتوروگیریبکس ازنظرطاهری سالم وآماده بکارمی باشد.

*تجهیزات اتاق ،قسمتهای برقی وتزیینات داخلی خودرو متوسط می باشند.*لاستیک ها عقب درحد50درصدوجلودرحد40 درصدکارایی دارند.

*گلگیرعقب سمت راست، درب جلوسمت راست و گلگیرجلوسمت راست ،سینی فن ، رادیاتورآب وکولر، چرخ جلوسمت راست (لاستیک ورینگ)سرشاسی جلوسمت راست ، زیروبند، شیشه جلو، درب موتور،رام زیرموتور ،درب صندوق عقب، کف صندوق عقب، سرشاسی عقب سمت راست، سپرعقب،پالونی سمت راست،سپرعقب  وغیره دارای  آثارخوردگی می باشدکه ناشی ازتصادف بوده ونیازبه تعویض بعضی ازقطعات ومرمت ، صافکاری ونقاشی دارد.د:ارزیابی وقیمت خودرو:ارزیابی وقیمت پایه خودرو بادرنظرگرفتن  نوع ، مدل، تیپ،نوع کاربری، نوسانات قیمت خودرو دربازارفعلی وشرایط پیش گفته تاتاریخ مندرج درسربرگ گزارش به مبلغ1/200/000/000ریال معادل (یکصدوبیست میلیون تومان)برآورد وتعیین می گردد.

جزئیات

دستگاه مذکور در مورخ 1403/3/21 راس ساعت 9صبح الی 9/30صبح در محل اجرای احکام مدنی سامان ازطریق مزایده به فروش خواهد رسید هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدبرنده مزایده خواهد بود شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می توانند ازاموال موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم بادر نظر گرفتن ماده127قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست10درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت ومابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز وفیش آنرا ارائه نمایند ودر صورت عدم انجام در مهلت مقرر10درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط ومزایده مجدداً برگزار میگردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 120/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/08
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/08 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه