آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پژوپارس ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1388

کد مزایده : 102388
متن مزایده
مزایده اتومبیل سورای پژوپارس به پلاک انتظامی ایران 27 – 814 ب 84 به موجب پرونده اجرائی کلاسه 140200725 یک دستگاه اتومبیل پژوپارس به پلاک انتظامی ایران 27 – 814 ب 84 مدل 1388 و رنگ سفید روغنی دوگانه سوز به شماره شاسیNAAN21CA7AE415426 وشماره موتور 12488174897

کارشناسی خودرو

لاستیکها های خودرو در حد نو است . دور چرخ عقب راست و چپ و نوک گلگیر جلو راست آثار تصادف جزئی است . چراغ های جلو و عقب و سپر جلو و عقب و شیشه ها و آینه ها و برف پاکن ها و آنتن سقف سالم است . بعلت قفل بودن درب ها و عدم دسترسی به سوئیچ بازدید فنی مقدور نگردید و فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد. خودروی مذکور متعلق به مدیون پرونده اجرائی آقای غلامحسین ضیافتی بوده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال (2/300/000/000 ریال ) ارزیابی شده است

جزئیات مزایده پژوپارس ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1388

خودروی فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1403/03/27 در محل پارکینگ حمایت از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده خودرو مذکور از مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز شده و مزایده تجدید خواهد شد . لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به مزایده و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز کلیه هزینه های شهرداری و دارائی و حق مزایده علاوه بر مبلغ مورد مزایده متعلق به خریدار می باشد .این آگهی در یک نوبت منتشر خواهد شد . و در صورتیکه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام شود تجدیدخواهد شد .

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 230/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/27 (3 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه