آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پژو پارس : رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1386

کد مزایده : 102400
متن مزایده
یک دستگاه سواری پژو پارس  بشماره انتظامی 622 ق 54 ایران 35 مدل 1386 برنگ خاکستری سوخت بنزین و سی ان جی تعداد سیلندر 4 ظرفیت 5 نفره بشماره موتور12486061163

کارشناسی خودرو

اطاق تعویضی    موتور سالم بطور خاموش ارزیابی گردیده است  گیربکس و دیفرانسیل سالم داشبورد و تودوزی و صندلیها سالم تایرها جلو و عقب در حد  20 درصد میباشد قیمت پایه خودروی موصوف با درنظر گرفتن وضعیت مدل  به مبلغ 1/400/000/000 ریال میباشد.

جزئیات مزایده پژو پارس : رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1386

مزایده از قیمت پایه اموال  شروع می شود و مال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.شرکت کنندگان در مزایده می بایست تمامی قیمت خودرو را داشته باشند و برنده مزایده فی المجلس ده درصد قیمت پیشنهادی خود را به حساب سپرده موقت دادگستری واریز نماید.و ما بقی ظرف یکماه از تاریخ مزایده می بایست به حساب دادگستری واریز گرددشرکت کنندگان می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از خودروها واقع در پارکینگ جلالی بازدید نمایند.مزایده در تاریخ 1403/4/6 چهارشنبه ساعت 10 الی 10:30 صبح بصورت حضوری در دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مراغه(میدان مادر) برگزار خواهد شد.

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 140/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/06 (13 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه