سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده پژو 405 GLX ، کاربری: سواری ، رنگ: مشکی ، مدل: 1382

کد مزایده : 99234
شهر: مرند
متن مزایده

يك دستگاه خودروی سواری پژو 405 GLX به شماره انتظامی 25-121ج32مدل1382 با سوخت بنزین به رنگ مشکی

کارشناسی خودرو

طبق نظریه كارشناس رسمي دادگستری به مبلغ 1/200/000/000 ريال ارزيابي شده،

جزئیات مزایده پژو 405 GLX ، کاربری: سواری ، رنگ: مشکی ، مدل: 1382

مزایده روز شنبه مورخه 1403/03/05از ساعت 9صبح الي 12 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 1/200/000/000 ريال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد ، همچنین برابر ماده 136 آئين نامه اجرا شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 120/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/16
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/05 (3 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه