آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده کوپه فوردموستانگ ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 2014

کد مزایده : 102192
متن مزایده

خودرو سواری کوپه فوردموستانگ سفید رنگ مدل 2014 ، 6 سیلندر ، ظرفیت 4 ، وضعیت ظاهری سالم ، وضعیت فنی سالم

کارشناسی خودرو

، قسمت پایه وسیله نقلیه در مقایسه با مدل های مشابه و بالاتر مبلغ 12/000/000/000 ریال  ارزیابی می گردد.

جزئیات

وتاریخ مزایده روز:دوشنبه مورخ:1403/04/04ساعت:10الی:11تعیین و محل مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهرمیباشد وازخریداران دعوت به عمل می آیدپنج روزقبل از مزایده از خودرو توقیفی مذکوربازدید نمایند،برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت رااعلام نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب تمرکزوجوه سپرده(بودجه عمومی)واریزومابقی راظرف مدّت یک ماه پرداخت نمایدوپس ازتأیید مزایده توسط دادگاه صادرکننده رأی،تقاضای انتقال مالکیت خودرو رانماید،درصورت عدم تأییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رأی،مبلغ ده درصدپیشنهادی واریزی به خریدارمستردخواهدشد درصورت تأیید،چنانکه  خریدارمابقی وجه مزایده رادرزمان مقرربه حساب سپرده واریزننمایدویااعلام انصراف کند،مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی،به نفع دولت ضبط خواهدگردیدوخریدارحق هیچ گونه اعتراضی رانخواهد داشت.تشریفات مزایده بارعایت مواد113 الی129 قانون اجرای احکام مدنی اجراخواهدشدوبه استناد ماده131قانون اجرای احکام مدنی،درصورت عدم حضورخریدار،طلبکارمی توانددرقبال طلب خود خودرو مورد مزایده راقبول نماید.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 1/200/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/04 (11 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده وانت پیکان : کاربری: سواری ، مدل: 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 دوگانه سوز – مدل 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز سال 1387 پلاک: 775الف16 در استان خوزستان

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز مدل 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا B2000i – مدل 1387 در استان: خوزستان

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار